Polityka Prywatności

Dom Polityka prywatności

1. Definicje Zastosowane w Polityce prywatności terminy oznaczają odpowiednio:

·         Regulamin – Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu Zbudowy.

·         Zbudowy lub Serwis – serwis internetowy świadczący usługi na rzecz Użytkowników, na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, w domenie internetowej zbudowy.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora i jego partnerów.

·         Operator – podmiot zarządzający Serwisem, osoba fizyczna Damian Kwoka.

·         Użytkownik – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

·         Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania przez co najmniej jeden z czynników określających jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

·         Administrator danych osobowych (także: Administrator) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

·         RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Informacje wstępne

1.       Zbudowy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Stosujemy odpowiednie środki, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników, były należycie chronione. Niniejsza Polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

2.       Administratorem danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z usług Serwisu jest Operator. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujących im praw należy kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.       Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

4.       Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, z wyjątkiem następujących okoliczności:

·         Zawarcie Umowy. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy uniemożliwia zawarcie Umowy. Podanie danych osobowych jest w tym wypadku wymogiem umownym. W związku z tym w celu zawarcia Umowy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania niezbędnych danych, określonych w Serwisie.

·         Obowiązek ustawowy. Podanie danych osobowych jest w tym wypadku wymogiem ustawowym, wynikającym z odnośnych przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych. Niepodanie przez Użytkowników niezbędnych danych uniemożliwia Administratorowi wypełnienie tegoż obowiązku.

5.       Zapewniamy, że zbierane przez nas dane:

·         są przetwarzane zgodnie z prawem,

·         są gromadzone w zgodnych z prawem celach i nie podlegają przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

·         są merytorycznie poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane,

·         są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

·         są przetwarzane w sposób zapewniający należyte bezpieczeństwo za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

6.       Informujemy, że Serwis może zamieszczać odnośniki pozwalające Użytkownikom na bezpośrednie przejście do innych witryn internetowych lub skorzystanie z funkcji zintegrowanych z aplikacjami i systemami innych dostawców, takich jak Facebook czy Google. Operator nie ma wpływu na stosowaną przez inne podmioty politykę prywatności. W związku z tym, ze względów bezpieczeństwa, przed skorzystaniem z zasobów innych witryn internetowych należy zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami zachowania prywatności lub skontaktować się z administratorem danej witryny w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

3. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych

1.       Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

·         osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach,

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, gdy jej stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy,

·         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

·         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu zawarcia i wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy. Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzane dane obejmują:

·         imię i nazwisko,

·         adres poczty elektronicznej,

·         numer telefonu kontaktowego,

·         adres zamieszkania,

·         prowadzenia działalności lub siedziby

·         w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON

·         w przypadku Użytkowników zamieszczających w Serwisie swoje zdjęcia Administrator może także przetwarzać dane osobowe w postaci wizerunku Użytkownika. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób Umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów wynikających z niej roszczeń.

3.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego. Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzane dane obejmują adres poczty elektronicznej. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w razie wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

4.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia działań marketingowych. Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzane dane obejmują imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

5.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, m.in. wynikających z przepisów podatkowych. Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzane dane obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby; w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, np. do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

6.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach analitycznych oraz ze względów bezpieczeństwa. Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzane dane obejmują m.in. dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie, takie jak odwiedzane strony i spędzany tam czas, a także dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, numeru ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na poprawie funkcjonowania Serwisu w drodze ulepszania jego struktury i zawartości oraz zapobiegania ewentualnym nadużyciom, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego).

7.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby; w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego).

8.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby; w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego).

4. Cookies i podobne technologie

Informacje dotyczące cookies i podobnych technologii zawiera Polityka plików cookies.

5. Przekazywanie danych i odbiorcy danych

1.       Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest wsparcie podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów zapewniających odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności z RODO i ochrony praw osób, których dane dotyczą.

2.       Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników dostawcom działającym na jego zlecenie jedynie w zakresie niezbędnym do zrealizowania określonego celu przetwarzania danych.

3.       Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

·         podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

·         banki i podmioty umożliwiające dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

·         dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych;

·         dostawcy zapewniający rozwiązania techniczne, informatyczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania, poczty elektronicznej i hostingu).

4.       Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

5.       W związku z tym, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie, Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG (do tzw. państw trzecich) tylko wówczas, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim:

·         przez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana odpowiednia decyzja Komisji Europejskiej,

·         przez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

·         przez stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

·         w razie przekazywania danych do USA, przez współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

·         Administrator informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

1.       Wypełniając obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, Administrator informuje, że może korzystać w Serwisie z profilowania.

2.       Profilowanie to polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowań Użytkowników w Serwisie na podstawie dotychczasowej historii podejmowanych przez nich działań. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych Użytkowników.

3.       Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowanie, wyłącznie w celu dopasowania zawartości strony do preferencji i zainteresowań Użytkowników. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkowników.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

1.       Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1.       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jej dane osobowe. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz następujących informacji:

·         celu przetwarzania;

·         kategorii odnośnych danych osobowych;

·         informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

·         w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

·         informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

·         informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

·         informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2.       Prawo to nie może mieć wpływu na prawa i wolności innych osób.

3.       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Administratora niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych.

4.       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych („prawo do zapomnienia”). Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

·         dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 (i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania) lub art. 21 ust. 2 RODO;

·         dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

·         dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie UE lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

·         dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

5.       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

·         osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych);

·         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

·         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).

6.       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

7.       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są konieczne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed roszczeniami.

8.       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych (w tym profilowania) na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

9.       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Prawa tego jednak nie można wykonywać, gdy zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, gdy uzyskano wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą, na podjęcie takiej decyzji lub gdy zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest dopuszczone miejscowym prawem państwa członkowskiego UE, przy czym w dwóch pierwszych przypadkach osobie, której dane dotyczą, może w dalszym ciągu przysługiwać prawo do uzyskania weryfikacji decyzji przez człowieka, wyrażenia własnego stanowiska i podważenia decyzji.

10.   Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11.   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12.   Kontakt z Administratorem w związku z realizacją wymienionych powyżej uprawnień odbywa się w sposób wskazany w art. 2 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek w tej sprawie Administrator może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację tej osoby.

13.   W odpowiedzi na wniosek zawierający stosowne żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od jego otrzymania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem i realizuje wniosek zgodnie z żądaniem lub zawiadamia o konieczności wydłużenia terminu realizacji wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań bądź odmawia realizacji wniosku i informuje o powodach niepodjęcia działań. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia osobę, której dane dotyczą, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14.   Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie jest pobierana opłata administracyjna w wysokości 200 PLN. W szczególnych przypadkach, na prośbę osoby, której dane dotyczą, Administrator może obniżyć lub umorzyć opłatę administracyjną.

8. Aktualizacja Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie treści niniejszego dokumentu pod kątem aktualizacji.

Subskrybuj, by być na bieżąco

© 2024 ZBUDOWY.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.