Regulamin Zbudowy

Dom Regulamin

1. Informacje wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Z chwilą akceptacji Regulaminu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Definicje Zastosowane w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

·         Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu Zbudowy”.

·         Umowa – umowa o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu Zbudowy, zawierana między Operatorem a Użytkownikiem.

·         Zbudowy lub Serwis – serwis internetowy świadczący usługi na rzecz Użytkowników, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, w domenie internetowej zbudowy.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora i jego partnerów.

·         Operator – podmiot zarządzający Serwisem, osoba fizyczna Damian Kwoka.

·         Użytkownik – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

·         Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi przestrzeń w Serwisie, umożliwiająca mu przechowywanie, udostępnianie i edytowanie wprowadzonych przez niego informacji.

·         Ogłoszenie – zestaw informacji tekstowych i wizualnych, wprowadzanych przez Użytkownika i zamieszczanych w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

·         Przedmiot Ogłoszenia lub Przedmiot – rzecz, usługa lub prawo oferowane w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

·         Pakiet – określona liczba Ogłoszeń, objęta akcją promocyjną. Pakiety w przypadku poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały przedstawione w Załączniku nr 1.

·         Cennik – zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu. Aktualny Cennik znajduje się w Załączniku nr 1.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

·         Serwis świadczy usługi udostępniania zasobów informatycznych do przechowywania, udostępniania i edytowania danych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odnośnymi przepisami prawa. Dostęp do Serwisu można uzyskać za pośrednictwem urządzenia komunikującego się z siecią Internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową.

·         Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, należy utworzyć Konto. Do utworzenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail). Adres e-mail, podawany podczas rejestracji i powiązany z Kontem, służy do identyfikacji Użytkownika będącego właścicielem Konta, do wymiany informacji z Użytkownikami zainteresowanymi konkretnymi Ogłoszeniami oraz do korespondencji między Operatorem i Użytkownikiem w związku ze świadczeniem usług. W razie zmiany adresu e-mail Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania odpowiednich informacji na swoim Koncie.

·         Operator zaleca Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich środków ostrożności, ponieważ korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może nieść ze sobą określone zagrożenia, m.in. możliwość wyłudzenia i nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Użytkowników przez osoby trzecie lub instalacji złośliwego oprogramowania na urządzeniach końcowych Użytkowników.

·         Zabronione jest publikowanie przez Użytkowników treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w szczególności obejmuje to oczernianie, pomawianie, znieważanie, zniesławianie i inne działania naruszające dobra osobiste, nawoływanie do popełniania czynów zabronionych i ich pochwalanie, nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym i światopoglądowym. W razie ujawnienia takich treści Operator podejmie działania zmierzające do ich usunięcia z Serwisu.

·         Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników ani w sporach powstałych między Użytkownikami. Wszelkie płatności z tytułu zawarcia transakcji odbywają się bezpośrednio między Użytkownikami.

·         Wszelkie porady i informacje noszące znamiona porad publikowane w ramach Serwisu nie są zaleceniami kierowanymi do konkretnych adresatów, uwzględniającymi ich indywidualną sytuację. Stanowią jedynie zbiór ogólnych informacji, które zostały udostępnione w jednym miejscu w celu ich łatwego odszukania. W związku z tym Operator nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyczne zastosowanie w konkretnych przypadkach.

4. Zawieranie i rozwiązywanie Umowy

·         Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą dokonania przez niego rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności przez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”. Podczas rejestracji należy podać adres e-mail, nazwę użytkownika (czyli login), imię i nazwisko oraz hasło.

·         W związku z dokonaniem rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby świadczenia usług przez Serwis oraz oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy, a także że informacje podane podczas rejestracji są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają praw osób trzecich.

·         Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest wiadomość aktywacyjna w celu potwierdzenia założenia Konta. Potwierdzenie założenia Konta zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta i możliwość korzystania z usług Serwisu. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje za pomocą swojego loginu lub adresu e-mail i ustanowionego przez siebie hasła. Hasła nie wolno ujawniać osobom trzecim. W razie ujawnienia hasła Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

·         Operator może odmówić utworzenia Konta, a także zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli stwierdzi, że jego zawartość jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami bądź narusza postanowienia Regulaminu, dobra osobiste osób trzecich lub interesy Operatora. Operator powiadomi Użytkownika o odmowie utworzenia Konta bądź o zablokowaniu lub usunięciu istniejącego Konta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Nie stanowi to podstawy do roszczeń odszkodowawczych ani roszczeń o zwrot ze strony Użytkownika.

·         Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

·         Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie przez usunięcie Konta w Serwisie. Nie zwalnia to Użytkownika z obowiązku uregulowania płatności za usługi płatne zamówione przed rozwiązaniem Umowy. Płatność za zamówione usługi płatne zrealizowana przed rozwiązaniem Umowy nie podlega zwrotowi. W celu usunięcia konta należy skontaktować się przez formularz kontaktowy.

·         Operator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli stwierdzi, że działania Użytkownika są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszają postanowienia Regulaminu, dobra osobiste osób trzecich lub interesy Operatora. Operator powiadomi Użytkownika o rozwiązaniu Umowy przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Nie stanowi to podstawy do roszczeń odszkodowawczych ani roszczeń o zwrot ze strony Użytkownika.

·         Operator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia Umowy (w przypadku usług bezpłatnych) lub od momentu skutecznego dokonania płatności (w przypadku usług płatnych). Jeżeli do zawarcia Umowy lub dokonania płatności doszło w dniu ustawowo wolnym od pracy, rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.

5. Zamieszczanie i edytowanie Ogłoszeń

1.      Przez zamieszczenie Ogłoszenia Użytkownik wyraża zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

2.      W celu publikacji Ogłoszenia Użytkownik wypełnia formularz dostępny w Serwisie. Publikacja pojedynczych Ogłoszeń jest bezpłatna. Szczegółowe zestawienie opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu zawiera Cennik. Wiążący jest Cennik obowiązujący w momencie zamówienia usługi przez Użytkownika. W razie zorganizowania przez Operatora promocji warunki świadczenia objętych promocją usług i związane z tym opłaty może określać odrębny regulamin promocji.

3.      Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, przy czym jest on zobowiązany do podawania wyłącznie informacji prawdziwych i aktualnych. Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności w odniesieniu do właściwości Przedmiotu: stanu, jakości, parametrów, marki itp. Użytkownik zapewnia, że zamieszczane przez niego informacje tekstowe i wizualne są zgodne z odnośnymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

4.      Użytkownik samodzielnie ustala kategorię oraz okres publikacji Ogłoszenia. Okres publikacji Ogłoszenia to co najmniej 30 dni. Możliwe jest odnowienie Ogłoszenia po upływie tego okresu.

5.      Operator może ingerować w formatowanie, układ graficzny, treść i parametry Ogłoszenia, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia, aby informacje tekstowe i wizualne zamieszczane przez Użytkowników były zgodne z prawem i dobrymi obyczajami i nie naruszały postanowień Regulaminu, dóbr osobistych osób trzecich ani interesów Operatora.

6.      Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich osób korzystających z sieci Internet. Formularz kontaktowy, zamieszczany w Serwisie wraz z Ogłoszeniem, umożliwia Użytkownikom przesyłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie do nawiązania kontaktu z innym Użytkownikiem w celu przeprowadzenia transakcji. Użytkownik gwarantuje, że ma prawo korzystać z zamieszczonych przez siebie danych kontaktowych: adresu e-mail, numeru telefonu itp.

7.      Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Przedmiotu, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Przedmiotem jest pojedynczy egzemplarz czy komplet składający się z większej liczby egzemplarzy oraz czy podana przez Użytkownika cena dotyczy pojedynczego egzemplarza czy kompletu.

8.      Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń, które:

·         wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;

·         nie są zgodne ze stanem faktycznym;

·         zawierają treści obraźliwe, wulgarne bądź sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami;

·         naruszają zasady etyczne lub godność osób trzecich;

·         zawierają dane osobowe lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobra osób trzecich;

·         zawierają adresy, nazwy lub reklamy stron lub serwisów internetowych bądź promują lub reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne;

·         zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule Ogłoszenia;

·         noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

9.      Niezależnie od ust. 8 powyżej, zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników Ogłoszeń dotyczących Przedmiotów i usług firmowych, których posiadanie i/lub oferowanie jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź narusza postanowienia Regulaminu, dobra osobiste osób trzecich lub interesy Operatora. Nie zezwalamy na wszelkiego rodzaju ogłoszenia niezwiązane z:

·         materiałami o charakterze budowlanym, wykończeniowym oraz dekoracyjnym;

·         usługami o charakterze budowlanym, remontowo-wykończeniowym, dekoracyjnym, serwisowym i wypożyczalnym;

·         narzędziami o charakterze remontowo-budowlanym.

6. Płatności

·         Za usługi płatne świadczone Użytkownikom Operator wystawia faktury VAT. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Operatora faktur, a także ich duplikatów i korekt, w formie elektronicznej. Faktury będą dostępne na Koncie Użytkownika oraz wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Użytkownik zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej w razie wystąpienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesłanie faktur drogą elektroniczną.

·         Płatność może być realizowana przez PayPal i PayU. Termin płatności oraz numer rachunku bankowego Operatora określone są na fakturze VAT. Za datę płatności uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Operatora.

·         Operator przystąpi do realizacji zamówionych usług płatnych po skutecznym dokonaniu płatności przez Użytkownika, przez co rozumie się uznanie na rachunku bankowym Operatora.

7. Prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika

1.      Operator zobowiązuje się do stałego świadczenia usług.

2.      Operator zastrzega sobie prawo do:

·         czasowego wstrzymania świadczenia usług w związku z konserwacją lub modyfikacją Serwisu, przy czym odpowiednie informacje zostaną zamieszczone w Serwisie;

·         zaprzestania lub odmowy świadczenia usług i usunięcia Konta w razie stwierdzenia, że działania Użytkownika są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszają postanowienia Regulaminu, dobra osobiste osób trzecich lub interesy Operatora.

3.      W razie wystąpienia awarii lub innych zakłóceń uniemożliwiających korzystanie z określonych funkcji Serwisu Operator niezwłocznie podejmie działania w celu usunięcia awarii lub zakłócenia.

4.      Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto w Serwisie.

5.      W razie skorzystania przez Użytkownika z usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisie swojego wizerunku wyraża on zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Operatora.

6.      Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji do utworów, których jest autorem, zezwalającej na ich wykorzystanie w ramach realizacji usług na polach eksploatacji obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

7.      Użytkownicy w ramach korzystania z usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

·         podawania informacji i danych niekompletnych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub naruszających dobra osób trzecich;

·         publikowania i rozpowszechniania treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w szczególności obejmuje to oczernianie, pomawianie, znieważanie, zniesławianie i inne działania naruszające dobra osobiste, nawoływanie do popełniania czynów zabronionych i ich pochwalanie, nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym i światopoglądowym;

·         kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób wszelkich utworów i danych udostępnianych w Serwisie, chyba że mieści się to w ramach dozwolonego użytku;

·         podejmowania działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Operatora lub innych Użytkowników;

·         wykorzystywania usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami bądź z naruszeniem postanowień Regulaminu, dóbr osobistych osób trzecich lub interesów Operatora.

8.      W razie stwierdzenia, że doszło do naruszenia Regulaminu lub że określone dane, informacje lub działania w ramach Serwisu są sprzeczne z prawem, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Operator podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie zablokuje dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

9.      Niezależnie od ust. 8 powyżej, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające postanowienia Regulaminu, dobra osobiste osób trzecich lub interesy Operatora. Po zablokowaniu dostępu do zasobów zawierających takie treści Operator niezwłocznie wezwie Użytkownika do ich modyfikacji lub usunięcia. Okres, w którym dostęp do zasobów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające postanowienia Regulaminu, dobra osobiste osób trzecich lub interesy Operatora jest zablokowany, a także okres niezbędny do modyfikacji lub usunięcia takich treści wlicza się do okresu świadczenia usługi przez Operatora.

10.  Użytkownik będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od Umowy w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. nastąpiło rozpoczęcie świadczenia usługi przez Operatora.

8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

9. Odpowiedzialność

1.      Strony Umowy zobowiązane są do naprawienia szkody poniesionej przez drugą stronę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nie obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności działania siły wyższej.

2.      Operator, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub informacji wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi wobec niego odpowiedzialności za powstałą szkodę.

3.      Operator nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu usług, w tym na skutek usunięcia jego Konta.

4.      Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i legalność oferowanych Przedmiotów ani za prawdziwość i rzetelność ich opisów w Ogłoszeniu.

5.      Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawną i faktyczną zdolność Użytkowników do zawierania transakcji w związku z Ogłoszeniem opublikowanym w Serwisie ani za ich zdolność prawną do składania oświadczeń woli.

6.      Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania Ogłoszeniem.

7.      Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

·         wszelkie szkody w stosunku do osób trzecich, wynikające z korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

·         podanie przez Użytkownika danych lub informacji niekompletnych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub naruszających prawa osób trzecich;

·         udostępnienie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszających postanowienia Regulaminu, dobra osobiste osób trzecich lub interesy Operatora;

·         upublicznienie przez Użytkownika swojego wizerunku w Serwisie;

·         informacje i materiały pobierane, publikowane i wysyłane przez Użytkowników, w tym treści zawarte w Ogłoszeniach;

·         utratę przez Użytkowników danych w wyniku działania czynników zewnętrznych lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Operatora, w tym zawinionych przez Użytkowników;

·         szkody wynikające z braku ciągłości dostarczania usług w następstwie wystąpienia okoliczności niezależnych od Operatora, w tym siły wyższej, działań osób trzecich itp.

10. Reklamacje

1.      W razie stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usług oferowanych w Serwisie Użytkownik może złożyć reklamację w ciągu 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

2.      Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.

3.      Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

·         imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika;

·         przedmiot reklamacji;

·         uzasadnienie reklamacji.

4.      W razie braku powyższych informacji reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Operatora.

5.      Operator dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania. O swojej decyzji w sprawie reklamacji Operator powiadomi Użytkownika, wysyłając pocztą elektroniczną wiadomość na adres, o którym mowa w ust. 3 lit. a powyżej.

6.      Po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z Regulaminem nie podlega ona ponownemu rozpatrzeniu.

11. Postanowienia końcowe

1.      Regulamin obowiązuje bezterminowo. Operator może z ważnych przyczyn, w tym wymienionych w art. 4 ust. 7 i art. 7 ust. 7-9 powyżej, zakończyć świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.

2.      Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w Serwisie. W odniesieniu do wszelkich usług aktywowanych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu obowiązują dotychczasowe zasady.

3.      Użytkownikowi, który nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, przysługuje prawo do rozwiązania Umowy.

4.      Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu.

5.      Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług zgodnie z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.

6.      Niezależnie od postanowień Regulaminu, Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji można znaleźć m.in. w witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

7.      W razie uznania określonych postanowień Regulaminu za nieważne przez sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

8.      W sprawach nieujętych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i innych odnośnych aktów prawnych.

9.      Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom przed zawarciem Umowy.

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie 31 października 2022r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. (Cennik)

Brak.

 

 

 

 

 

Subskrybuj, by być na bieżąco

© 2024 ZBUDOWY.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.